Copyright 2024 - Custom text here

เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ขอแจ้งกำหนดการเข้าไปดำเนินการปรับปรุงเวอร์ชั่นโปรแกรม BMS-HOSxP V3 เป็น BMS-HOSxP XE 517
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน 2835
EB26 กระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน 3995
EB24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกนและปราบปรามการทุจริต 2907
EB16: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 3271
EB14:หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ 3637
EB13:หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการ ปฏบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 20985
EB25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2845
EB22 การประชุมหรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน 3069
EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 2945
EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 22568
EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 3058
EB17 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 2975
EB15 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 3034
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจ 2977
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m