Display # 
Title Author Hits
EB8(4/5)เผยแพร่แผนปัญหาและอุปสรรคผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน Written by Super User 9
EB8(2/4) ขออนุญาตเผยแพร่กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน Written by Super User 8
EB9(4)รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561 Written by Super User 10
EB11เผยแพร่หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามปรับปรุงการบริหารของหน่วยงาน Written by Super User 10
EB9(3/4) ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 Written by Super User 9
EB9(1/4)ขออนุญาตนำเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 Written by Super User 11
EB10(2)ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ2561 Written by Super User 7
EB2(1)คณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก Written by Super User 9
EB3(1)ขอนุญาตเผยแพร่แนวทาง/คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ตามช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ Written by Super User 7
EB9(2/3)ขออนุญาตนำเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อนประจำปี 2561 Written by Super User 7