Copyright 2024 - Custom text here

แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์จากลิ้งค์ ข้างล่างนี้ (ชนิดไฟล์เป็น .xlsx)

https://drive.google.com/file/d/1Za-RfUCJ8u7wtKWUrA3XwAluGHoTuEY4/view?usp=sharing

+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m