Copyright 2024 - Custom text here

เผยแพร่ร่างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางสำหรับโครงการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอัวยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจจำนวน ๑ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m