ขออนุมัติใช้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานและขออนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร
ขออนุมัติใช้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานและขออนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน