Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเลือด ประจำเดือน ธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อม PC Board main เครื่อง Eltrac โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 8
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจชิ้นเนื้อ ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ ประจำเดือนมกราคม2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by aduldach leeprom 7
EB2(2)ขออนุญาตเผยแพร่แนวทาง/คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักตามช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ Written by Super User 21
EB4(3)/1-2ขออนุมัติใช้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน Written by Super User 15
EB6(1)รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2561 Written by Super User 23
EB4(3)-3 Written by Super User 10
ขออนุมัติใช้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานและขออนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน Written by Super User 12
ขออนุญาตเผยแพร่แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561 Written by Super User 26