ประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)