ทำเนียบผู้บริหาร

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

นายแพทย์ไพจิตร  วราชิต
(พ.ศ.  2520 - 2523)
นายแพทย์นิทัศน์  รายยวา
(พ.ศ.  2523 - 2529)
แพทย์หญิงศุภลักษณ์  รายยวา
(พ.ศ.2529 - 2530)
นายแพทย์วิชัย  สติมัย
(พ.ศ.2530 – 2535, 2537 - 2539)
นายแพทย์วิชัย  ศิริผลหลาย
(พ.ศ.2535 - 2536)
นายแพทย์พัฒนพงษ์  วงศ์กาฬสินธุ์
(พ.ศ.  2539 - 2556)
   นายแพทย์กิตตินาถ  ติยะพิบูลย์ไชยา
(พ.ศ.  2556 - 2558)
นายแพทย์นเรศ  มณีเทศ
(พ.ศ.  2558 - 2560)
นายแพทย์วรชัย  อาชวานันทกุล
(พ.ศ.  2560- ปัจจุบัน)